.

Om Brubakken

Brubakkenkoncernen är en av nordens största och mest flexibla maskinpartner specialiserad på försäljning, uthyrning och service av maskiner i  truckbranschen. Brubakken grundades 1956 i Porsgrunn i Norge och firade 60 år 2016. Verksamheten bedrivs i Norge, Sverige och har kontor på över 30 orter i de två länderna.

Brubakken erbjuder produkter och tjänster för hela maskinparken, alltifrån minsta maskin till kundanpassade helhetslösningar. Det är vår styrka att ha allt under samma tak och vår ambition och målsättning är att vara en maskinpartner med goda och långsiktiga relationer. Vårt mål är att göra vardagen enkel och effektiv för våra kunder.

Brubakken har ett komplett produktsortiment på  trucksidan och samarbetar med ledande leverantörer i världen, MAFI, Seacom, Hubtex, Merlinum Forklift och Kamag.

Vår serviceorganisation har erfarna och engagerade tekniker som arbetar med underhåll, service, reparationer, reservdelar och teknisk support oavsett fabrikat. Ett samarbete med oss gör din verksamhet mindre sårbar och minskar risken för längre driftstopp.

”Människor, maskiner och långsiktiga relationer

Välkommen som kund!

 

Brubakkenkoncernen har 190 anställda och omsätter ca 750 MSEK och ägs till största delen av Reiten & CO

 

Företagsbroschyr Brubakken AB

Läs mer om vår integritetspolicy här

Brubakkens vision och målsättning

Brubakkens vision är att kunder, leverantörer och medarbetare skall se Brubakkens som ett naturligt förstaval. Brubakkens målsättning är att göra vardagen enklare och effektivare för våra kunder.

Pålitlighet

Brubakkens medarbetare är punktliga, tillgängliga och trovärdiga. Vi levererar det vi kommit överens om i rätt tid, både till kunden och internt.

Engagemang

Brubakkens medarbetare tar ansvar för sina arbetsuppgifter, hjälps åt och kompletterar varandra. När vi diskuterar och presenterar lösningar gör vi det alltid utifrån kundens bästa. Vi är stolta över att arbeta i Brubakken.

Flexibilitet

Vi är öppna och flexibla mot kunder och varandra och anpassar produkter och tjänster så kunden har valmöjlighet.

CSR

Brubakken Corporate Social Responsibility (CSR)

Denna CSR beskriver hur vi jobbar med socialt ansvar och värnar om vår omvärld. Vi har insett att ett aktivt ansvarstagande för en hållbar utveckling är en förutsättning för jordens fortlevnad. Vi vill tillsammans med våra kunder, producenter, leverantörer och samarbetspartners vara en aktiv part i detta viktiga arbete – nu och i framtiden.
För att denna policy skall bli verklighet kommer vi att engagera alla i företaget. Mål och handlingsplaner kommer att arbetas fram och uppföljningar görs och redovisas regelbundet. Kunskap, medvetenhet och engagemang är grunden för att vi skall lyckas med vårt CSR-arbete.

Etik
  • Globalt ansvar – vi och våra leverantörer ska leva upp till kraven på mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållande, ta avstånd från barnarbete samt uppfylla kvalitets- och miljökrav.
  • Säkra produkter – vi tar ansvar för att våra produkter i alla led är säkra och att vi är i framkant gällande nya säkerhetsföreskrifter i Brubakkens produktportfölj.
  • Gott samvete – vi arbetar bara med produkter som vi kan stå upp för och gör bara affärer med leverantörer som vi har förtroende för
Miljö
  • Begränsad klimatpåverkan – vi ska minska användningen av fossil energi. Våra transporter av människor och produkter ska vara så rena och effektiva som möjligt. Vi samåker med våra fordon / tjänstebilar i så stor utsträckning som möjligt. Vår elanvändning i våra lokaler / verkstäder ska vara energieffektiv.
  • Hållbar resursförbrukning – vi ska hushålla och använda miljöanpassade produkter så långt som möjligt. Detta gäller allt vi förbrukar, från förbrukningsmaterial vid servicearbeten till städkemikalier och kontorspapper. När de tjänat ut skall vi källsortera för återvinning så att kretsloppet sluts.
  • Socialt ansvar
  • Nöjda medarbetare och likabehandling – Vi ska värna ”Brubakkenandan” som står för gemenskap, lojalitet och respekt, där alla är aktiva och tar ansvar för arbetsuppgifterna och varandra. Vi ska inte diskriminera någon på grund av kön, religion, etnisk tillhörighet, funktionshinder etc. Alla medarbetare skall ges utrymme att växa.
  • Mänsklighet i affärer – våra kunder, leverantörer och samarbetspartners ska kunna känna tillit och ha förtroende för Brubakken AB och dess medarbetare. Vi vill skapa respekt, med ärlighet som bas.
  • Samhällsengagemang – vi ska alltid upplevas som en god samhällspartner var vi än bedriver affärsverksamhet.

integritetspolicy - så behandlar vi personuppgifter

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Denna sekretesspolicy gäller för Brubakken AB (org.nr. 556334–0453). Policyn beskriver hur Brubakken AB behandlar, redigerar och raderar personuppgifter enligt sekretessreglerna. Verkställande direktör ansvarar för bolagets personuppgifter på uppdrag av Brubakken.

PERSONUPPGIFTER

Brubakken har nödvändig personlig information om anställda, kunder och leverantörer utifrån Dataskyddsförordningen. Detta för att upprätthålla avtal och krav från offentliga myndigheter. Exempel på personlig information är: namn, adress, födelse- och personnummer, kontonummer, telefonnummer, CV, intyg, diplom, certifikat, kontaktpersoner och anhöriga. Personuppgifterna används endast för det syfte de samlas in för.

INSAMLING AV PERSONLIG INFORMATION

Brubakken hämtar in personuppgifter genom avtal och enligt rättslig lag, eller med samtycke från anställda, kunder och leverantörer. Den information vi samlar är nödvändig för att kunna bibehålla och upprätta anställningsavtal, kundrelationer eller leverantörsavtal. Brubakken samlar inte in information från tredje part utan att uppfylla laglig skyldighet.

LAGRING AV PERSONLIG INFORMATION

Personuppgifter knutet till anställningskontrakt, kundrelationer och leverantörsavtal lagras i Brubakkens personalsystem, kundsystem och leverantörssystem. Dessa system är utrustade med säkerhetsåtgärder och åtkomstkontroll, lösenordsskydd, brandvägg, säkerhetskopiering och kryptering. Personlig fysisk information om anställda lagras i arkiv i låsta skåp. Endast löneansvarig och HR / HSE-chef har tillgång till personalmappen på grund av hens roller med arbetstagarens behov av att behandla personuppgifter. För systemleverantörer som driver företagssystemen har Brubakken egna databehandlingsavtal.

GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONLIG INFORMATION

Grunderna för behandling av personuppgifter är enligt Dataskyddsförordningen. Brubakken behandlar endast nödvändig personlig information för vilken verksamheten ligger till grund för behandling eller samtycke den informationen gäller. Personuppgifter som behandlas av Brubakken är nödvändiga för att uppfylla skyldigheter för anställda, kunder och leverantörer. Syftet med behandlingen av personuppgifter är:
– För att uppfylla ett anställningsavtal.
– För att kunna ta hand om ett kundavtal.
– För att kunna hantera leverantörsförhandlingar.


RADERING AV PERSONLIG INFORMATION

Korrigering och radering av personuppgifter regleras i enlighet med Dataskyddsförordningen. Brubakken tar bort personlig information om anställda, kunder och leverantörer när avtal upphör och därmed grunden för behandlingen av informationen. Vid uppsägning av anställningsvillkor raderas anställningsinformation som företaget inte är skyldigt att lämna till följd av bokföringslagen och jämställdhetslagen. Information som Brubakken är skyldig att behålla kommer att lagras i enlighet med gällande lag.
När en anställd slutar granskas personalmappen och onödig information raderas. Brubakken kan fortfarande lagra information, till exempel om vem som har jobbat i verksamheten, hur länge och vad de gjorde. Personlig information om kunder och leverantörer tas bort när kunden och / eller leverantörsförhållandet löper ut.

EXPORTERING AV PERSONLIG INFORMATION TILL TREDJE PART

Brubakken delar inte, säljer, överför eller på annat sätt avslöjar personuppgifter till andra, såvida vi inte är juridiskt bundna av det till myndigheter. Personlig information delas inte med externa tredje parter.

RÄTTIGHETER OCH RÄTT TILL INSYN

Medarbetare, kunder eller leverantörer har rätt att få tillgång till den personliga information som Brubakken behandlar om dem och hur de behandlas. Medarbetare, kunder och leverantörer kan också kräva korrigeringar, raderingar och begränsningar vid behandling av personuppgifter i enlighet med lagar och policys. Om behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan den som samtycker till, återkalla samtycket när som helst. Om någon tror att Brubakken inte har uppfyllt sina rättigheter enligt sekretessreglerna, har de rätt att överklaga. Överklaganden sker till Datainspektionen.

Cookies

VAD ÄR EN COOKIE?
Cookies är små filer som sparas i din enhets webbläsare när du besöker en webbplats. De kan sedan användas och hämtas från webbläsaren och användas för olika typer av applikationer vid senare besök. Syftet med cookies är att samla information om hur du som användare interagerar med webbplatsen och komma ihåg val och beteende.

TYPER AV COOKIES
Vi använder oss av cookies för att anpassa besökarens användarupplevelse, såsom att minnas vilka val som gjorts och underlätta navigation. Även för att samla in anonym statistik över besök för att kunna analysera och ta beslut om hur vi kan förbättra upplevelsen av webbplatsen.

KATEGORI: NÖDVÄNDIGA COOKIES
Nödvändiga cookies som hjälper till i det grundläggande användandet och upplevelsen av webbplatsen som t ex navigation mellan sidor.

KATEGORI: STATISTIKCOOKIES
Statistikcookies hjälper till att analysera och förstå hur besökare interagerar med webbplatsen, för att kunna utveckla den vidare och förbättra upplevelsen

KATEGORI: MARKNADSFÖRINGSCOOKIES
Marknadsföringscookies används för att följa besökare över flera webbplatser. Syftet är att visa relevanta annonser för besökare baserat på tidigare surfningshistorik.

COOKIES PÅ BRUBAKKENS WEBPLATS
Följande cookies används på vår webbplats:

Namn: cookieAccept
Typ: Sessionscookie
Kategori: Nödvändig
Minns användarvalet att acceptera cookies genom klick på cookie consent banner.

Namn: _ga
Typ: Varaktig cookie – 2 år
Kategori: Statistik
Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistisk data över hur en användare använder webbplatsen i Google Analytics.

Namn: _gat
Typ: Sessionscookie
Kategori: Statistik
Används av Google Analytics för att minska serverbelastning vid hantering av antal förfrågningar.

Namn: _gid
Typ: Sessionscookie
Kategori: Statistik
Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistisk data över hur en användare använder webbplatsen i Google Analytics.

Namn: ads/ga-audiences
Typ: Sessionscookie, pixel
Kategori: Marknadsföring
Används av Google AdWords för att återengagera besökare som med syfte att konvertera till kunder, baserat på besökarens beteende och besök över olika webbplatser.

 

Läs mer om vår integritetspolicy här: